Home > Algemene voorwaarden

U bent nu verbonden met de boekingswebsite voor hotels van de Accor-groep. De gebruiker van deze site gaat ermee akkoord zich aan de volgende gebruiksvoorwaarden te houden.

Publicatie-informatie

Deze site is opgesteld door:

ACCOR SA, Société Anonyme (Franse naamloze vennootschap), met een aandelenkapitaal van 870 366 459 euro, ingeschreven bij de Registre du Commerce et des Sociétés (Franse kamer van koophandel) onder nummer RCS NANTERRE B 602 036 444, BTW-nummer voor de EG: FR 93 602 036 444.

Accor Hoofdkantoor

82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANKRIJK
Telefoon: +33 (0)1 45 38 86 00

Novotel

Marketing International

82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANKRIJK
Telefoon: +33 (0)1 45 38 86 00

Publicatiedirecteur :

Christine Ravanat

Beheerinformatie

Deze site wordt beheerd door:

ACCOR

Direction Générale des Systèmes d'Information et Telecom

2 rue de la Mare Neuve

91000 Evry

FRANKRIJK

Telefoon: +33 (0)1 61 61 80 80

Gegevens en rechten

Wet op de bescherming van persoonsgegevens

De gebruiker van deze site wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de gegevens die hij/zij via de formulieren op de site verstrekt, nodig zijn om aan zijn/haar wensen te kunnen voldoen en dat deze voor administratief en commercieel beheer naar Accor worden verzonden, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

De gebruiker van deze site is gerechtigd de door hem/haar aan Accor verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Neem voor vragen schriftelijk contact op met:

Novotel

Marketing International

82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANKRIJK
Telefoon: +33 (0)1 45 38 86 00

Naar boven

Auteursrechten

De weergave van - en alle op de site weergegeven - elementen, met inbegrip van de domeinnaam, merken, logo's, merkuitingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's, teksten, grafische voorstellingen en overige bestanden worden beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van of in gebruiksrecht gegeven aan Accor SA.

Geen enkel element van de site mag op enigerlei wijze en in geen enkele vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, geladen, vertekend, overgebracht of verspreid zonder schriftelijke, voorafgaande toepassing van Accor SA, tenzij voor strikt persoonlijk, priv?n niet-commercieel gebruik zonder wijzigingen in de elementen op de site.

De volgende kennisgeving moet duidelijk op iedere geoorloofde kopie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site worden weergegeven: "©Copyright Accor SA. Les photographies figurant sur le Site ne sont pas contractuelles." (?opyright Accor Sa. De op deze site weergegeven foto's zijn niet bindend)

Ieder ander gebruik van de site of van de elementen daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming wordt beschouwd als een schending van de rechten van Accor SA, met name als strafbare vervalsing krachtens artikel L 355-2 en volgende van de Code de la Propri? Intellectuelle (wet met betrekking tot de intellectuele eigendom).

Naar boven

Rechten van Accor als producent van databases

Iedere klant, toekomstige klant of partner heeft een persoonlijk, niet-exclusief, onvervreemdbaar en niet-overdraagbaar recht de informatie op de site accorhotels.com naar wens te raadplegen met als doel een hotelkamer te boeken.

Hij/zij is gerechtigd gedeelten van de inhoud van de site over te nemen en/of opnieuw te gebruiken voor persoonlijke raadpleging, mits dergelijke uittreksels en/of een dergelijk hergebruik geen betrekking hebben/heeft op een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van deze site. Het is bovendien niet toegestaan herhaaldelijk inhoud van de site te extraheren en/of opnieuw te gebruiken, zelfs in geval van niet-substanti? delen daarvan.

Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van de site voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden krachtens artikel L. 342-1 en L. 342-2 van de Code de la Propri? Intellectuelle (wet met betrekking tot de intellectuele eigendom). Het is eveneens verboden de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site in welke vorm dan ook en voor welke doelgroep dan ook openbaar te maken.

Met name het gebruik van de inhoud van deze site voor commerci? doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Naar boven

Eigendomsrecht van foto's

Raadpleeg het gedeelte "Eigendomsrecht van de foto's" voor meer informatie over de op onze site gebruikte foto's.

Naar boven

Aansprakelijkheid

Alle via deze site toegankelijke informatie wordt in haar huidige staat verstrekt. Accor biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie. Accor behoudt zich het recht voor de informatie op elk gewenst moment te wijzigen, met name om deze site te actualiseren.

De gebruiker verplicht zich geen informatie naar deze site over te brengen die een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee kan brengen en verplicht zich uit dien hoofde geen onwettige, met de openbare orde strijdige dan wel lasterlijke informatie via deze site te verspreiden.

Accor stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de site van Accor.

Accor heeft geen invloed op andere sites dan die van de Accor-groep en waarnaar een hyperlink aanwezig mocht zijn en wijst derhalve iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites af. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Naar boven

Cookies

Raadpleeg het gedeelte "Onze verplichtingen" voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze site.

Naar boven

Hyperlinks

Hyperlinks naar de site accorhotels.com mogen uitsluitend na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Accor worden gemaakt.

Naar boven

Berichten

Hebt u opmerkingen over de werking van de site? Ga dan naar het gedeelte nelp en contact? en selecteer het vraagtype "Commentaren op de site Accorhotels.com" om een bericht te sturen.

Naar boven

Belangrijk

Berichten die u ons via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. De vertrouwelijkheid van de berichten kan pas worden gegarandeerd op met moment dat deze ons hebben bereikt.

Naar boven